پایان نامه و پروژه بررسی عوامل استحکام ازدواج

پایان نامه کامل بررسی عوامل استحکام ازدواج

نمایی کلی از پایان نامه:

۱-تعداد صفحات : ۷۳ صفحه

۲-فهرست: دارای فهرست جداول-فهرست تصاویر-فهرست مطالب

۳-صفحات اختیاری:دارای صفحه تقدیر-صفحه تقدیم-صفحه جلد

۴-به طور منظم فصلبندی و شماره گذاری شده

۵-تمام اصول پایان نامه نویسی به طور کامل رعایت شده

چکیده :

بررسی علل و عوامل موثر بر استحکام ازدواج عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر زوجین مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج حاصل از آن برای سایر زوجین مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق زوجین شهرستان آبیک و نمونه آماری ۵۰ نفر از زوجین می باشند . روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

قیمت : ۳۵ هزار تومان 

فهرست:

چکیده تحقیق

فصل اول

مقدمه

نظریه پژوهش

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های پژوهش

سوالات پژوهش

مفاهیم

تعاریف نظری واژه ها

فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع

فلسفه استحکام ازدواج

انتخاب همسر

آثار استحکام ازدواج

وظیفه مسئولان در قبال استحکام ازدواج جوانان

معیار های گزینش امثال

هدف استحکام ازدواج

منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن

ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر

معیار و ملاک های مشترک

اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار

فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری ۰

روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

روش استخراج داده ها

فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش

پرسشنامه

فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

بیان مسئله پژوهش

مشکلات و محدودیت تحقیق

خلاصه تحقیق

منابع

 

264 بازدید

 برچسب ها: