نمونه سوالات استخدامی بانک ملی بانکدار امور مالی

شتی نمونه سوالات شغل بانکدار (امور مالی)

ویژه استخدامی بانک ملی

مواد آزمون تخصصی استخدامی بانک ملی ۱۴۰۲ شامل:

امور مالی کد شغلی ۱۰۲ : اصول حسابداری، پول، ارز و بانکداری، اصول علم اقتصاد، تئوری های مدیریت و برنامه ریزی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، بازاریابی

 

بسته نمونه سوالات شامل ۳ بخش می باشد:

نمونه سوالات اختصاصی بانکدار امور مالی:

مجموعه کامل نمونه سوالات اصول حسابداری +همراه پاسخنامه
بسته کامل نمونه سوالات پول، ارز و بانکداری +همراه پاسخنامه

مجموعه نمونه سوالات اصول علم اقتصاد
+همراه پاسخنامه
مجموعه کامل نمونه سوالات تئوریهای مدیریت و برنامهریزی +همراه پاسخنامه

سری کامل نمونه سوالات ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
+همراه پاسخنامه
مجموعه کامل نمونه سوالات بازاریابی همراه پاسخنامه

 

آزمون حیطه اختصاصی:
نمونه سوالات آزمون تفکر تحلیلی ـ سیستمی
(مشترک در کلیه عناوین شغلی) همراه با پاسخنامه

 

نمونه سوالات عمومی بانکدار امور مالی :

۱ـ۱ـنمونه سوالات  معارف اسلامی*ـ ویژه اهل تشیع همراه با پاسخنامه
۱
ـ۲ـنمونه سوالات معارف اسلامی ـویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی(حنفی ـ شافعی ـ مالکی ـ حنبلی) همراه با پاسخنامه
۲
ـ نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
۳
ـنمونه سوالات  زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
۴
ـنمونه سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانهI.C.D.L) همراه با پاسخنامه
۵
ـ نمونه سوالات زبان انگلیسی ـ عمومی همراه با پاسخنامه
۶
ـنمونه سوالات  اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
۷
ـنمونه سوالات  هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

قیمت۱۹۰۰۰ تومان

۳۰۰۶۳: نمونه سوالات مختص رشته های : اقتصاد (لیسانس)-۳۰۰۶۵: اقتصاد اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)-۳۰۰۸۱: اقتصاد و تجارت الکترونیکی (فوق لیسانس)-۳۰۳۰۸: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (فوق لیسانس)- ۳۰۴۱۰: حسابرسی (فوق لیسانس)-۳۰۵۲۶: ریاضی (فوق لیسانس)-۳۰۵۴۰: زبان و ادبیات انگلیسی (فوق لیسانس)-۳۰۷۱۰: علمی کاربردی حسابداری (لیسانس)-۳۰۷۴۵: علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری (فوق لیسانس)-۳۰۷۴۷: علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (فوق لیسانس)-۳۰۹۹۷: مترجمی زبان انگلیسی (فوق لیسانس)-۳۱۰۱۶: مدیریت (فوق لیسانس)-۳۱۰۲۰: مدیریت اموزشی (فوق لیسانس)-۳۱۰۲۱: مدیریت اجرایی (فوق لیسانس)-۳۱۰۲۷: مدیریت امور بانکی (لیسانس)-۳۱۰۳۲: مدیریت بازاریابی (لیسانس)-۳۱۰۳۴: مدیریت بازرگانی (لیسانس، فوق لیسانس)-۳۱۰۳۵: مدیریت بیمه (لیسانس)-۳۱۰۵۱: مدیریت دولتی (فوق لیسانس)-۳۱۰۵۲: مدیریت دولتی کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)-۳۱۰۶۵: مدیریت صنعتی (فوق لیسانس)-۳۱۰۷۴: مدیریت مالی (فوق لیسانس)-۳۱۰۷۹: مدیریت منابع انسانی (فوق لیسانس)-۳۱۰۸۱: مدیریت نظارت و بازرسی (فوق لیسانس)-۳۱۵۹۳: مهندسی صنایع کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)-۳۱۶۹۸: مدیریت صنعتی کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)-۳۱۹۲۲: مدیریت تکنولوژی (فوق لیسانس)-۳۱۹۲۴: مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق لیسانس)-۳۲۱۴۸: کارافرینی (فوق لیسانس)-۳۲۱۷۹: بانکداری اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)-۳۲۲۱۷: ریاضی کاربردی (فوق لیسانس)-۳۲۴۲۱: بیمه (لیسانس)-۳۲۴۷۲: مدیریت پروژه (فوق لیسانس)-۳۲۵۲۴: مدیریت بازرگانی کلیه گرایشها (فوق لیسانس)-۳۲۵۴۵: مدیریت کسب و کار (فوق لیسانس)-۳۲۶۱۳: علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک (فوق لیسانس)- ۳۲۷۰۱: علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی (فوق لیسانس)-۳۲۷۰۲: علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی (فوق لیسانس)-۳۲۷۰۳: مالی گرایش بانکداری (فوق لیسانس)-۳۲۷۰۴: مالی گرایش بیمه (فوق لیسانس)-۳۲۸۲۰: ریاضیات و کاربردها (لیسانس)-۳۲۹۱۵: مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی (فوق لیسانس)-۳۲۹۴۵: علوم اقتصادی (لیسانس، فوق لیسانس)-۳۳۰۱۲: علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی (فوق لیسانس)-۳۳۰۸۹: مدیریت سازمانهای دولتی همه ی گرایش ها (فوق لیسانس)-۳۳۰۹۸: مدیریت کسب و کارهای کوچک (لیسانس)-۳۳۲۵۷: مدیریت منابع انسانی کلیه ی گرایش ها (فوق لیسانس)-۳۳۳۵۶: مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی (فوق لیسانس)-۳۳۴۱۷: مدیریت سیاستگذاری عمومی (فوق لیسانس)-۳۳۴۳۹: مدیریت سازمانهای دولتی (فوق لیسانس)-۳۳۷۷۴: برنامه ریزی و تحلیل سیستمها (لیسانس)-۳۳۷۹۵: کارافرینی گرایش بخش عمومی (فوق لیسانس)-۳۳۷۹۶: کارافرینی گرایش توسعه (فوق لیسانس)-۳۳۷۹۷: کارافرینی گرایش سازمانی (فوق لیسانس)-۳۴۳۱۷: کارافرینی گرایش کسب و کار جدید (فوق لیسانس)-۳۴۳۱۸: کارافرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی (فوق لیسانس)-۳۴۳۲۰: مدیریت کسب و کار کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)-۳۴۴۵۷: کارشناسی حرفه ای حسابداری حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی (لیسانس)-۳۴۴۶۰: کارشناسی حرفه ای حسابداری حسابداری مالیاتی (لیسانس)-۳۴۴۶۳: کارشناسی حرفه ای حسابداری حسابداری بانکی (لیسانس)-۳۴۵۲۴: علوم اقتصادی اقتصاد مالی اسلامی (فوق لیسانس)- ۳۴۵۲۶:علوم اقتصادی کلیه گرایش ها (لیسانس)-۳۴۵۲۷: حسابداری همه گرایش ها (لیسانس)-۳۴۵۳۴: مدیریت اطلاعات و ارتباطات (لیسانس)-۳۴۵۵۹: مدیریت اطلاعات (فوق لیسانس)- ۳۴۶۴۰: مالی(حقوق مالی) (فوق لیسانس)-۳۴۶۷۶: مدیریت کسب و کار(MBA) (فوق لیسانس)-۳۴۷۱۸: امور شعب بانک(لیسانس)-۳۴۷۵۸: مالیه و بانکداری اسلامی (فوق لیسانس)- ۳۴۹۰۰: کارآفرینی (MBA) (فوق لیسانس)-۳۴۹۰۵: کارآفرینی (فناوری) (فوق لیسانس)-۳۴۹۰۶: کارآفرینی (فناوری اطلاعات) (فوق لیسانس)-۳۵۱۴۶: حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی (لیسانس)-۳۵۱۴۷: کارشناسی حرفه ایحسابداری-حسابرسی (لیسانس)-۳۵۱۴۸: کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس (لیسانس)-۳۵۱۴۹: کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اموال (لیسانس)- ۳۵۱۵۰: کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی (لیسانس)-۳۵۱۵۱: کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک (لیسانس)-۳۵۱۵۲: مدیریت بیمه-اموال (لیسانس)-۳۵۱۵۳: مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی کلیه ی گرایشها (فوق لیسانس)-۳۵۱۵۴: مدیریت پروژه گرایش تحقیق، توسعه و فناوری (فوق لیسانس)-۳۵۱۵۵: مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستمهای بهره وری (فوق لیسانس)-۳۵۱۵۶: کارآفرینی گرایش بین الملل (فوقلیسانس)

1346 بازدید