نمونه سوالات تخصصی بانکدار امور حقوقی استخدامی آزمون بانک ملی

مجموعه نمونه سوالات استخدامی بانک ملی

حیطه تخصصی بانکدار امور حقوقی

به همراه نمونه سوالات عمومی

تماما همراه با پاسخنامه

حیطه تخصصی بانکدار امور حقوقی:

۱ـسری کامل نمونه سوالات حقوق اداری همراه با پاسخنامه
۲
ـسری کامل نمونه سوالات حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
۳
ـسری کامل نمونه سوالات حقوق جزا (عمومی و اختصاصی) همراه با پاسخنامه
۴
ـسری کامل نمونه سوالات حقوق مدنی همراه با پاسخنامه

آزمون حیطه اختصاصی:

نمونه سوالات آزمون تفکر تحلیلی ـ سیستمی(مشترک در کلیه عناوین شغلی) همراه با پاسخنامه


آزمونحیطهعمومی:
ویژه کلیه عناوین شغلی بانکدار:

مواد آزمون عمومی عبارتند از:
۱
ـ۱ـمجموعه کامل نمونه سوالات معارف اسلامی*ـ ویژه اهل تشیع + پاسخنامه
۱
ـ۲ـمجموعه کامل نمونه سوالاتمعارف اسلامی ـویژه داوطلبان سایر مذاهب اسلامی(حنفی ـ شافعی ـ مالکی ـ حنبلی)+پاسخنامه
۲
ـ مجموعه کامل نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه
۳
ـ مجموعه کامل نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی+ پاسخنامه
۴
ـمجموعه کامل نمونه سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانهI.C.D.L(+ پاسخنامه
۵
ـ مجموعه کامل نمونه سوالات زبان انگلیسی ـ عمومی+ پاسخنامه
۶
ـ مجموعه کامل نمونه سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی+ پاسخنامه
۷
ـ مجموعه کامل نمونه سوالات هوش و توانمندیهای عمومی+ پاسخنامه

 

قیمت:۱۹۵۰۰تومان

1024 بازدید