پروژه بهای تمام شده بلوک سیمانی | حسابداری

دانلود پروژه بهای تمام شده بلوک سیمانی

پروژه کارشناسی حسابداری

ویژگی های لحاظ شده در پروژه:

۱-پروژه در قالب فایل ورد بوده و قابل ویرایش می باشد

۲-پروژه بهای تمام شده در ۵۵ صفحه می باشد

۳-دارای صفحه جلد و تمام موارد ابتدایی دانشگاهی مانند(صفحه تقدیم و…) در آن لحاظ شده

۴-فصل بندی شده جداگانه و شماره گذاری شده طبق فصل

۵-دارای فهرست کامل

۶-دارای مقدمه، بیان مسئله،تعریف،چکیده،منابع،هدف و جایگاه،فرضیه ،پیشینه ، ادبیات تحقیق و مبانی نظری می باشد

 

چکیده

حتماً تاکنون بارها و بارها با واژه حسابداری بهای تمام شده برخورد داشته اید . به راستی حسابداری بهای تمام شده چیست ؟ چرا مدیران مالی سازمانها همواره سعی دارند تا خود را به مرحله ای برسانند که بتوانند از این شاخه از فن حسابداری استفاده نمایند ؟ آیا این درست است که بعضی میگویند به واقع نمیتوان حسابداری بهای تمام شده را به صورت کامل در شرکتهای ایرانی پیاده سازی نمود ؟
دیر زمانی نیست که با ایجاد و توسعه بی سابقه سازمانهای صنعتی و ازدیاد روزافزون کارخانجات و گردش سریع چرخهای اقتصادی کشور و بالا رفتن میزان عرضه و تقاضا ، مسئولین امور و صاحبان کارخانجات ، با توجه به مشکلات موجود در زمینه قیمت تمام شده واحد محصول و محاسبه سود و زیان دانستند که منحصراً با استفاده از روشهای نوین حسابداری صنعتی که در کشورهای مترقی متداول است و همچنین با   استفاده از روشهای آماری صحیح و تهیه و تنظیم گزارشهای مالی میتوان هزینه تولید را تقلیل و درنتیجه درآمد بیشتری تحصیل نمود . نکته اصلی که در حسابداری صنعتی مورد توجه خاص قرار می گیرد ، این است که به مدیران کمک شود تا بتوانند به حال و آینده نسبتاً دور ،  دست پیدا کنند . توجه به گذشته تا آنجا قابل توجیه است که در امر پیش بینی کمک نموده و پیش نیازهای تهیه گزارشهای خارجی را تامین نماید. اخیراً در نتیجه تحولات و پیشرفتهای عظیم اقتصادی در کشور ، استفاده از روشهای حسابداری قیمت تمام شده ، مورد توجه تمام دستگاهها و سازمانهای صنعتی کشور قرار گرفته است . از همین رو ضرورت وجود سیستم مکانیزه حسابداری صنعتی کاملاً به چشم می خورد .

کلمات کلیدی : حسابداری صنعتی – هدف حسابداری صنعتی – اهداف محاسبه بهای تمام شده – ضرورت محاسبه بهای تمام شده – اجرای حسابداری صنعتی در ایران – تقلیل هزینه به کمک حسابداری بهای تمام شده

قیمت : ۴۵ هزار تومان

فهرست:

چکیده

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مساله

۱-۳ هدف و جایگاه

۱-۴ کاربرد

۱-۵ دیدگاه کلی

۱-۶ جامعه آماری

فصل دوم

۲-۱ پیشینه تحقیق

۲-۲ روش شناسایی تحقیق 

۲-۳ مفاهیم نظری

۲-۳-۱ حسابداری بهای تمام شده

۲-۳-۲ هزینه ، زیان و بها

۲-۴تعریف تولید

۲-۵ عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده

۲-۶ کالای در جریان ساخت

۲-۷ کالای ساخته شده

۲-۸ انباشت بها

۲-۹ تخصیص بها

۲-۱۰ محرک بها

۲-۱۱ طبقه بندی بها

۲-۱۱-۱ طبقه بندی بر مبنای قابلیت رهگیری

۲-۱۱-۲ طبقه بندی بر مبنای ارتباط با محصول

۲-۱۱-۳ طبقه بندی بر مبنای قابلیت کنترل

۲-۱۱-۴طبقه بندی برمبنای ماهیت طبیعی

۲-۱۱-۵ طبقه بندی در ارتباط با حوزه عملکرد

۲-۱۱-۶ طبقه بندی بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم گیری

۲-۱۱-۷ طبقه بندی بر مبنای کل یا واحد بودن

۲-۱۱-۸طبقه بندی بر مبنای رفتار

۲-۱۲ نظام مسئولیت سنجی

۲-۱۳ گزارش عملکرد

۲-۱۴ بهای اولیه و بهای تبدیل

۲-۱۵ ضایعات

۲-۱۶ زائدات

۲-۱۷ افت

۲-۱۸ هزینه یابی استاندارد

۲-۱۹ انواع سطوح ظرفیت

۲-۱۹-۱ ظرفیت ایده آل

۲-۱۹-۲ظرفیت اسمی

۲-۱۹-۳ ظرفیت عملی

۲-۱۹-۴ ظرفیت عادی

۲-۱۹-۵ ظرفیت واقعی مورد انتظار

۲-۱۹-۶ ظرفیت بودجه شده

۲-۲۰نقطه سر به سر

۲-۲۱ حاشیه فروش

۲-۲۲ هزینه یابی سنتی

۲-۲۳ هزینه یابی بر مبنای فعالیت

فصل سوم

۳-۱ گزارش های حسابداری بهای تمام شده

۳-۱-۱ گزارشات درون سازمانی

۳-۱-۲ گزارشات برون سازمانی

۳-۲ نحوه محاسبه حقوق ماهانه

۳-۴ نحوه محاسبه سربار ساخت

فصل چهارم

۴-۱ محاسبه بهای مواد مستقیم مصرفی

۴-۲ محاسبه دستمزد مستقیم

۴-۳ محاسبه بهای سربار ساخت

۴-۴ محاسبه بهای تمام شده محصولات تکمیل شده

۴-۵ محاسبه بهای تمام شده محصولات فروش رفته

۴-۶ محاسبه سود(زیان)خالص

۴-۷ حاشیه فروش

۴-۸ محاسبه نقطه سربه سر

۴-۹ تجزیه و تحلیل

فصل پنجم

۵-۱ نتیجه گیری

۵-۲ پیشنهادات برای تهیه پروژه های آینده

۵-۳ منابع و مآخد

 

175 بازدید