۷ قدم تا نوشتن چکیده کامل در مقاله ها و پژوهش ها

هفت قدم برای نوشتن یک چکیده خوب

این مدل شامل هفت قدم میباشد که به شرح زیر میباشد:

 

قدم اول

یافته ها باید در قالب یک جمله ی ۱۰ تا ۱۴ کلمه ای خلاصه شوند. این جمله فقط یک فعل دارد، سؤالی نیست و نباید به شکل یک عنوان یا تیتر باشد. اگر این قدم مشکل است و این فرآیند خلاصه سازی آسان نیست، دو حالت میتواند داشته باشد: یا دست آوردهایتان بیش از اندازه متضاد هستند یا سؤال تحقیقتان بیش از اندازه وسیع و کلان است.

مثال:استشمام دود سیگار توسط افرادی که هرگز سیگار نکشیدهاند، خطر ابتلا به بیماری COPD را افزایش میدهد.

قدم دوم

در قالب یک جمله به این سؤال پاسخ داده شود: موضوع چیست؟
شما میتوانید فرض کنید مخاطبان با این حوزه آشنایی دارند و مستقیماً به سمت موضوع مشخص و بخصوص شما حرکت میکنند.
مثال: در دنیای غرب، سیگارکشیدن مهمترین علت بیماری COPD است.

قدم سوم

سؤال کلیدی پژوهش را بیان کنید. این قسمت مهمترین نکته برای ادامه دادن فرآیند نوشتن چکیده است. سؤال تحقیقی خیلی پیچیده یا مبهم برای هر بخشی از تحقیق یک علامت خطر است.
مثال این موضوع که آیا استشمام دود سیگار توسط افراد غیر سیگاری باعث بیماری COPD میشود هنوز ناشناخته است.

قدم چهارم

به طور خلاصه بیان شود که چرا فکر میکنید سؤال پژوهش شما بطور مناسبی در تحقیقات پیشین پاسخ داده نشده است
مثال: مطالعات پیشین خطر ابتلا به این بیماری را فقط در افراد سیگاری و غیر سیگاری را بررسی کرده اند.

قدم پنجم

تشریح شود که چطور سعی در حل و پاسخ دادن به سؤال تحقیقتان داشته اید ایده ها یا روش ها. اگر زنجیرهای از روشها به کار برده شده اند، روی قدمهای مهم تمرکز شود.
مثال: یک نمونه ۲۱۱۸ نفری از افرادی که در تمام عمر غیرسیگاری بودهاند، انتخاب شده و تنفسسنجی آنها تکمیل شد.

قدم ششم

یافته های کلیدی تحقیق را در یک جمله خلاصه شوند.
مثال: ما پی بردیم که در چندین مجموعه، در معرض دود سیگار بودن، یک پیشبینی کننده مستقل COPD در افرادی است که هرگز سیگار نکشیده اند.

قدم هفتم

اثر بزرگ تحقیق استنتاج شود.
مثال: یافته های این تحقیق به شدت از اقداماتی که در راستای ممنوعیت کشیدن سیگار در مکانهای عمومی است حمایت می کنند.
بنابراین چکیدهای مناسب به شکل زیر خواهیم داشت:
استشمام دود سیگار توسط افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند، خطر ابتلا به بیماری COPD را افزایش میدهد. در دنیای غرب، سیگارکشیدن مهمترین علت بیماری COPD است. این موضوع که آیا استشمام دود سیگار توسط افراد غیر سیگاری باعث بیماری COPD میشود هنوز ناشناخته است. مطالعات پیشین خطر ابتلا به این بیماری را فقط در افراد سیگاری و غیر سیگاری بررسی کرده اند. یک نمونه ۲۱۱۸ نفری از افرادی که در تمام عمر غیرسیگاری بودهاند، انتخاب شده و تنفس سنجی آنها تکمیل شد. ما پی بردیم که در چندین مجموعه، در معرض دود سیگار بودن، یک پیشبینی کننده مستقل COPD در

686 بازدید